BELÇİKA ÖZEL DEDEKTİFLİK YASASI


Belçika Özel Dedektiflik Yasası

Özel Dedektiflik Mesleğini düzenleyen 19 Temmuz 1991 tarihli kanun

RESMİ KOORDİNE BÖLÜM 1

Uygulama Alanı/Kapsamı

Madde 1. P.1 Mevcut yasa çerçevesinde, genel olarak ücret karşılığında ve başkası hesabında, bir bağ olsun veya olmasın, aşağıdaki faaliyetleri yapan tüm fiziki kişiler özel dedektif olarak kabul edilir:

 1. Kaybolan kişileri veya kaybolan ve çalınan eşyaları aramak,
 2. Kişilerin kimliği, davranışı, ahlak ve güvenirliği için bilgi toplamak,
 3. Kişiler arasındaki anlaşmazlıklara neden veya bunların giderilmesine yarayan veya yarayacak olan delil veya olaylarla ilgili bilgi toplamak,

4.Sanayi casusluğu ile ilgili faaliyetleri araştırmak,

 1. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek tüm diğer faaliyetleri icra etmek.

P.2. Birinci paragrafta belirlenen faaliyetleri gazeteci, adli kâtip, noter, avukat ve soy kütüğü bilgini özel dedektif olarak kabul edilmezler. Kral, özel dedektif kabul edilmeyecek diğer meslek ve faaliyetlerin listesini kararlaştırır.

P.3 Bu faaliyetler sonucu elde edilen bilgiler müşteriye ayrılmalı ve sadece onun yararına tahsis edilmelidir.

BÖLÜM 2 Yetkilendirme

Madde 2. P.1 Hiç kimse İçişleri Bakanlığından ( Ana ikametin olduğu yer Emniyet Müdürlüğü, Kraliyet Savcısı veya bunların bulunmadığı zaman, Adalet bakanlığından) önceden izin almadan özel dedektiflik mesleğini icra edemez veya kendini o şekilde tanıtamaz.

Bu izin beş yıl süre için verilir ve on yıllık periyotlarla yenilenebilir. 18.madde doğrultusunda askıya alınır veya iptal edilebilir. ( Kral tarafından belirlenen usule göre, yetki verilen özel dedektifin talebi üzerine iptal edilebilir)

 1. maddeye aykırı olmamak şartı ile yetkilendirme bazı faaliyetlerin yapılmasını ve bazı metot ve gereçlerin kullanılmasını hariç tutabilir veya özel şartlara bağlı kılabilir.

Yetkilendirme veya bunun reddi altı ay içinde talep edene tebliğ edilir.

Yetkilendirme esnasında özel dedektife modeli İçişleri Bakanlığınca belirlenen bir kimlik kartı verilir. Sadece bu kimlik kartına sahip olanlar özel dedektif unvanının kullanabilir.

Madde 3. P.1: Talep eden kişinin Belçika ikamet adresi olması halinde yetkilendirme ancak aşağıdaki şartların yerine getirilmesi ile verilir:

1. Ertelenmiş dahi olsa herhangi bir suçtan altı aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş veya daha az ceza ile cezalandırılmış olunsa dahi konut dokunulmazlığı, haberleşmenin gizliliği, yaralama, hırsızlık, zorbalık, emniyeti suiistimal, sahtekârlık, evrakta sahtecilik, cinsel taciz, ırza tasallut, silah ve uyuşturucu madde kanunlarını ihlal, Ceza Yasasını 379—386. maddelerini ihlal, görevi kötüye kullanma, sahte kimlik kullanma, suça yataklık, karşılıksız çek kullanma, yalan yere yemin etme, sahte para, Bazı kamu kuruluşu ve ekonominin reformu ile ilgili Ceza kanunun 259bis ve 314 bis maddelerini ihlal, kişisel verilerin kullanılmasında Özel hayatın korunması ile ilgili 8 Aralık 1992 sayılı yasaya ihlal, Ceza Kanunun 227.maddesini ihlal etmemiş olmak.

Yabancı bir ülkede benzer suçlardan mahkûm olanlar veya herhangi bir suçtan en az altı aya hapse mahkûm edilenler, yukarıda öngörülen şartı yerine getirmemiş sayılırlar.

P.2: Bir Avrupa Birliği üye vatandaşı olmak,

P.3: Aynı zamanda bir koruma, özel güvenlik şirketi veya özel güvenlik birimi, silah ve mühimmat imal eden ve satan bir faaliyette bulunmak veya kamu düzeni veya ülkenin iç ve dış güvenliği için tehdit olabilecek her türlü faaliyette bulunmak,

Dedektiflik mesleği anılan faaliyetten ayrılmaz bir bileşim olarak kabul edilmesi hariç,1.paragraf anlamında özel dedektiflik mesleği ve bir kişisel verilere ulaşılacak mesleki bir faaliyetin birlikte bulunması, resen kamu düzenini tehdit eden bir unsur olarak kabul edilir.

P.4: Kral tarafından tebliğ edilen eğitim ve deneyim şartlarını taşımak

P.5: Son beş yıl içinde bir polis birimi veya istihbarat birimi veya 18 Temmuz 1991 sayılı yasada tarif edildiği üzere polis ve istihbarat servislerini kontrol eden birim üyesi olmamak, ne de görevinden ihraç edilenler için on yıla çıkartılan bir askeri görev unvanı veya Kral kararnamesinde listesinde belirlenen kamu görevi unvanına sahip olmamak,

P.6: 21 yaşını tamamlamış olmak

P.2: Talep eden kişinin Belçika’da ikameti olmaması halinde, yetki/izin aşağıdaki şartların yerine getirilmesi halinde verilir:

 1. 1.              Paragraf 1,1 de sayılan mahkûmiyetleri olmamak,
 2. 2.             Bir Avrupa Birliği üyesi vatandaşı olmak,
  1. 3.        Belçika’da yerleşik ve bir dedektiflik yetkisi olan ve talep eden kişinin mevcut yasanın 5,6 ve 7.maddesine uyacağı yönünde garanti veren bir yerde ikametgâh etmeyi seçen,
  2. 4.        Belçika’da veya yabancı ülkede 1 ve 3 paragrafta sayılan bir faaliyeti yapmamış olmak,
  3. 5.        Paragraf 4,1’de öngörülen eğitimi başarıyla tamamlamış olmak veya eş değer bir eğitim almış olmak,
  4. 6.        Talepten önceki son beş yıl içinde 5.1 paragrafta belirlenen hizmetlerden birinin üyesi veya unvanı olmamak,
 3. 7.      21 yaşını tamamlamış olmak,

P.3: Özel dedektif, mesleki faaliyetlerini sürdürdüğü tüm süre içinde bu maddede belirtilen şartları yerine getirmelidir.

Paragraf 2’de öngörülen ve bir özel dedektifin ikametgâhının bulunduğu yerde faaliyet gösteren, madde 2,p.1 ve bent 1 e göre yetkilendirilen özel dedektif, bu yetkinin askıya alınmaması veya iptal tedbirlerine maruz olmamalıdır.

P.4: 1 ve 3 Paragraflarda sayılan şartların teyit edilmesinden bağımsız olarak İçişleri Bakanlığının özel dedektif veya aday dedektifin, onlar her hangi bir ceza müeyyidesine mazur kalmamış bile olsalar, yaptığı işlemlerin meslek etiğine ciddi bir aykırılığı veya ilgili kişinin saygınlığına bir zarar verip vermediğini değerlendirme yetkisi vardır.

BÖLÜM III

Faaliyet şartları

Madde 4. Dedektiflik mesleği, İçişleri Bakanlığınca yapılacak istisnalar dışında, ilke olarak sadece; ( 1.maddede öngörülen istisna verilebilir)

0 Ya faaliyetin ana işleve dâhil olduğu özel dedektiflik olarak,

0 Ya da mesleği icra etmek üzere ilk defa alınan izin/yetki çerçevesinde özel dedektif olarak. Bu durumda, tali faaliyetler için icra yetkisi birinci beş yıl için verilecektir.

Madde 5. Özel dedektife casusluk yapmak veya yaptırmak veya kamuya açık olmayan yerlerde, yerin yöneticisi veya ilgili kimselerin bu amaçla izni olmaksızın herhangi bir cihazla burada bulunan kişilerin kasıtlı olarak görüşlerini almak veya aldırmak yasaktır.

Özel dedektife, yukarıdaki paragrafta belirtilen türdeki bir eylem için müşterinin veya üçüncü kimse herhangi bir için bir düzen kurmak veya kurdurmak yasaktır.

Madde 6. Kral, Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı vasıta veya metotların özel dedektifler tarafından kendi faaliyetleri esnasında kullanılmasını sınırlayabilir veya yasaklayabilir.

Madde 7. Özel dedektife mesleki faaliyetleri konusu olan kişilerle ilgili politik, dini, felsefi düşünce veya sendikası ve inançları hakkında bilgi derlemesi yasaktır. (veya bağlı olduğu yardım kurumları )

Özel dedektife, yasaya aykırı bir davranış olması veya eşlerden biri tarafından talep edilen boşanmaya ilgili bir sebep oluşturması hariç, faaliyetlerine konu olan kişilerin cinsel tercihleri hakkında bilgi derlemesi yasaktır.

Özel dedektife, faaliyetlerine konu olan kişini sağlığı ile ilgili (veya sosyal veya etnik menşei) bilgi derlemek yasaktır.

Madde 8. Özel dedektif veya personeli müşterisi ile yazılı bir sözleşme yapması- yapılmaması halinde hükümsüz kabul edilir-ve taraflarca imzalanması zorunludur ve bu sözleşme aşağıdaki hususları kapsamalıdır:

 1.  Tarafların adı soyası ve ikametgâh adresleri,
  1.  Gerekli hallerde, belirlenen durumlarda bir işveren adına hareket eden özel dedektif veya dedektiflerin adı, soyadı ve ikametgâh adresi,
  2. Özel dedektife verilen görevin tanımı ve süresi ile ilgili bilgi,
  3. Özel dedektifin saatli ücreti
  4.  Masraf tarifesi
  5.  Özel dedektifin yetki belgesi numarası
  6.  Özel dedektifin 9.maddede belirtilen raporun verilmesi zorunluluğu
  7.  Avans olarak verilen ücretin miktarı
  8.  Tarihi

Geçersizlik sadece müşteri tarafından ileri sürülebilir.

Müşteri tarafından verilen avans sadece

 1.  Bir görevin ifası için öngörülen harcamaları,
 2.  Alacağa sayılacak miktarı ihtiva eder.

(Yazılı sözleşme özel dedektif tarafından 5 yıl süre ile saklanır)

P.2: Müşteri aynı zamanda özel dedektifin işvereni olması halinde P.1 uygulanmaz.

Bu durumda, özel dedektif bir görev kayıt defteri tutar. Bu kayıt özel dedektife bir görev verildiğinde tarihi ile birlikte işlenir. Şu hususları ihtiva eder: müşterinin ismi, görevin tam tanımı, özel dedektifin hangi tarihte görevlendirildiği ve görevin hangi tarihte sona ereceği.

Kayıt özel dedektif tarafından beş yıl süre ile saklanır.

Madde 9. Görevin tamamlanmasında sonra özel dedektif müşteri için aşağıdaki hususları ihtiva eden bir rapor hazırlar;

 1. 1.          Tarihler, yerler ve bu faaliyetlerin yapıldığı saatleri ile birlikte gerçekleştirilen görevlerin tanımı,
 2. 2.              Harcama ve alınacak ücretin tam bir hesabı

Rapor iki nüsha hazırlanır, biri müşteriye verilir ve diğeri özel dedektif tarafından beş yıl süre ile saklanır. Her nüsha ayrı bir belirleyici işaret taşır.

Rapor özel dedektif tarafından görevi esnasında temin edilen delilleri ihtiva eder.

Müşteri özel dedektife ücretin tamamı veya geride kalanını ancak raporun kısmı veya tamamını aldıktan sonra öder.

( P.2: Müşteri aynı zamanda özel dedektifin işvereni ise, 1 paragraf ve 4.maddenin 1 ve 2 maddeleri uygulanmaz)

Madde 10. Madde 16, P.2 maddesindeki hükümler sakı kalmak kaydı ile özel dedektif görevi esnasında derlediği bilgileri sadece müşteri veya kendinse görev verenden başkanına ifşa edemez.

Sonuç raporunu vermesinden itibaren üç yıl süre içinde müşterinin aleyhine bir görevi kabul edemez.

Özel dedektif müşterisine ancak 8.madde P.1 veya 8.P.2 de öngörülen sözleşmede belirlenen görevle ilgili bilgileri verir.

Madde 11. Özel dedektif tarafından mesleki faaliyetleri nedeniyle hazırlanan tüm dokumanlar özel dedektiflik unvanını ve madde 2 de öngörülen yetkiyi ihtiva eder.

Madde 12. Mesleki faaliyetleri çerçevesinde özel dedektif her zaman madde 2.de sözü edilen kimlik kartını taşımak zorundadır. O, gerektiği tüm zamanlarda bu kartı, bir polis görevlisi veya madde 17.1 de belirlenen görevli veya ajanlara kontrol için vermek zorundadır.

Madde 13. Özel dedektife, Adalet Bakanlığını izni olmaksızın, faaliyetlerini kamu görevlisi personeller için yapması yasaktır.

Madde 14. Özel dedektife, her ne halde olursa olsun, kendini bir polis birimi veya istihbarat birimi üyesi olarak göstermesi yasaktır. Özel dedektifin bir polis veya istihbarat üyesine dâhil olması halinde, bunu mesleki çalışmalar sırasında gösteremez.

BÖLÜM IV Kontrol Ve Müeyyideler

Madde 15.İçişleri Bakanlığı yıllık olarak 31 Martta, anılan yasanın uygulaması ile ilgili olarak Meclise yazılı rapor hazırlar.

Madde 16 P.1 Bir özel dedektifin iznini yenileyen, askıya alan veya iptal eden İçişleri Bakanı bunu aşağıdaki yerlere bildirir;

 1. 1.               a. Özel dedektif Belçika’da ikamet ediyor ise, özel dedektifin kayıtlı olduğu veya yerleştiği belediye başkanlığına,
 2. özel dedektifin Belçika’da ikamet etmemesi halinde, Md.3 p.2 ye göre dedektifini iş yaptığı belediye başkanlığına
 3. 2.              Bu belediyelerin bulunduğu yerlerden sorumlu Jandarmaya,
 4. 3.              Bu belediyelerin bulunduğu yerlerden sorumlu Kraliyet Savcısı,

P.2 Milli güvenliğin korunması, kamu düzeninin korunması, suç olaylarının önlenmesi ve araştırılması çerçevesinde İçişleri Bakanı veya Adalet Bakanı veya adli makamlar kendi yetkileri doğrultusunda, özel dedektiften milli güvenlik veya kamu düzeninin korunması veya suç olayını önleme veya araştırma için gerekli olması halinde, ifa edilmekte olan veya tamamlanan görevle ilgili bilgileri isteyebilirler. Özel dedektif buna hemen cevap vermek zorundadır.

Özel dedektif, devam eden veya tamamlanmış bir görevle ilgili yapılan bir bilgi talebine ancak bu bilgileri almakla görevlendirilen kişilerin bu amaca yönelik İçişleri veya Adalet Bakanlığı veya adli makamlardan her birinin yetkileri ile ilgili bir özel müzekkere olması halinde, cevap vermekle zorunludur.

(Ceza Muhakemesi Yasası md.30 ve 20 Temmuz 1990 tarihli önleyici tutuklama yasasının 1,3 maddesi uygulamasına zarar vermeksizin, müşterisi tarafından, suç veya kabahat oluşturan bir araştırma veya tahkikat verilen özel dedektif, suç veya kabahatin oluştuğuna dair bilgi edinmesi halinde bunu zaman geçirmeksizin bu suç veya kabahatin işlendiği yer Kraliyet Savcısına bildirmek zorundadır.)

(16bis Özel dedektifi, Belçika’da ikameti olmayıp da yanında bir özel dedektiflik faaliyeti yapan özel dedektifi Md.3/P.2,3 de öngörülen zorunlulukları yerine getirmesini gözler.

Kendisi için garanti olduğu bu özel dedektifin faaliyetleri hakkında İçişleri Bakanlığına üç ayda bir rapor verir. Garanti olduğu özel dedektifte gördüğü her türlü aksaklığı yetkililere bildirmekle sorumludur.

Madde 17. Kral, mevcut yasanın uygulanması ve uygulanması ile ilgili yönetmeliklerin işleyişini gözlemek üzere görevli ve ajanlar görevlendirir. Bunlar, aksi kanıtlanıncaya kadar delil yerine geçecek, tutanaklar tutabilir.

Bu tutanakların bir örneği ihlalin tespitinden itibaren onbeş gün içinde ihlal edene gönderilir.

Bu maddenin birinci paragrafında belirlenen kişiler görevlerinin icrası sırasında;

 1. 1.       Özel dedektifin bürosuna normal iş ve mesai saatleri içinde girme,
 2. 2.    Bu yasa ve yönetmeliklerdeki düzenlemeye uyulmasının sağlanması için tüm

araştırma, kontrol, dinleme, gerekli olan tüm bilgileri alma ve özellikle;

 1.  Gerekli görmesi halinde bu kontrolün düzgün yapılmasını sağlamak için olayları bilen tüm kişileri dinleme,
 2.  Araştırmalar ve tespitleri sırasında gerekli görürse tüm dokuman, kanıt, kayıt, kitap, disket, manyetik band, elektronik kayıtları getirtme ve bunların özeti, kopyası ve bir örneğini almak,
 3.  Yasaya aykırı veya uygulama yönetmeliklerine aykırı bir ihlali delillendirmek için gerekli olacak b.maddesinde sayılı belgeleri makbuz karşılığı almak,
 4.  Bir yasa ihlali olduğuna dair nedenleri olması halinde, Polis Mahkemesi yargıcının önceden verilen izni ile oturulan ikametgâhlara girebilirler. İkamet edilen yerlere giriş saat sekiz ve onsekiz arasında ve en az iki görevli veya ajan ile gerçekleşir.
 5. maddede sayılan kişiler görevleri sırasında edindikleri kişisel verilerin gizlilik niteliğine riayet etmek için gerekli tedbirleri almak ve bunları sadece görevleri gereği kullanmak zorundadırlar.

Özel dedektif tarafından bir para yardımı ile ilgili faaliyet dosyasının müsadere edilmesi halinde, özel dedektif ilgili müşteriyi bilgilendirir.

Kral tarafından görevlendirilen görevliler ve ajanlar görevlerinin icrası için Yerel Polis ve Jandarmadan yardım isteyebilirler.

Madde 18: Özel dedektifin mevcut yasa ve yönetmelikler ile belirlenen düzenlemelere uymaması halinde, İçişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek prosedür doğrultusunda, izni altı ay veya daha uzun süre ile askıya alır veya iptal edebilir.

 1. Paragraftaki kararlar ilgililerin dinlenmesi ve gerekçelendirilmesinden sonra alınır.

Madde 19: 2.Maddeye aykırı davrananlar 1000 ile 10.000 Frank para cezası ve sekiz gün ile altı ay hapis cezası veya sadece bunlardan birisi ile cezalandırılır. 7.maddeye aykırı davrananlar 1000 ile 100.000 Frank para cezası ve sekiz gün ile altı ay hapis veya unlardan birisi ile cezalandırılır.

Mevcut yasanın 4,5 ve 8 Maddesi ve uygulama yönetmenliği 6.maddeye aykırı davrananlar 1000 ile 10.000 Frank para cezasına çarptırılır.

Mevcut yasanın 9.12.13.16.17 maddelerine aykırı davrananlar 100 ile 1000 Frank para cezasına çarptırılır.

 1. maddede hükümleri ihlal edenler, ifşa edilen bilgilerin kişisel hayata ait olması halinde Ceza Yasasının 458.maddesinde öngörülen ceza ile altı aydan iki yıla kadar hapis ve 500 ile 20.000 Frank para cezası veya bunlardan biri cezalandırılır.
 2. maddeyi ihlal edenler Ceza Kanunun 227.maddesinde öngörülen ceza ile cezalandırılır.

Ceza Yasasının birinci kitabı, Bölüm VII’ yi ihtiva eden kısım ve md.85 öngörülen cezalara uygulanır. Madde 1 den 5 e kadar)

Mahkûmiyetten sonraki iki yıl içinde aynı ihlallerin yapılması halinde cezaların asgari ve azami hadleri bir kat artırılabilir.

BÖLÜM V Değiştiren, geçici ve sonuç düzenlemeleri

Madde 20. P.1: Yetki/izin alan her özel dedektif mevcut yasa ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılması gerekli idari, araştırma ve denetim uygulanması masraflarını karşılamak için yıllık harç ödemek zorundadır. (Ödenecek miktar 15.000 Frank olarak belirlenmiştir)

Bu miktar 2 Ağustos 1971 tarihli yasaya uygun olarak tüketim oranlarındaki dalgalanmaya tabidir.

P.2: İçişleri ve Kamu Görevleri bakanlığı bütçesine bir Koruma, Güvenlik Şirketleri, Güvenlik Birimleri ve Özel Dedektif Fonu bağlanmıştır.

Alınan harçlar Devlet Ulaşım ve Vasıtalar bütçesine tahsis edilir ve Koruma, Güvenlik Şirketleri, Güvenlik Birimleri ve Özel Dedektif fonunu besler.

Fon, mevcut yasa ve 10 Nisan 1990 tarihli Koruma Şirketleri, Güvenlik Şirketleri, Güvenlik Birimleri Yasası ile yönetmeliklerinin uygulanması için gerekli olan idari, araştırma/yatırım ve denetim faaliyetleri için kullanılır.

Harçların alınacağı dönemler, kimler tarafından alınacağı, denetimi, ödenmemesi halinde uygulanacak prosedürler belirlenmiştir.

Madde 23bis. İçişleri Bakanlığına mevcut yasa ve ekleri ile ilgili tavsiyelerde bulunmak üzere bir Danışma Konseyi kurulur.

Kral, bu Konseyde yer alacak görevlileri, görevleri ve teşkilatlanmasını belirler.

Madde 24: Mevcut yasa, hemen (19.07.1991 tarihinde ) yürürlüğe girecek olan mevcut madde hariç Belçika Resmi Gazetesinde yayınlandıktan sonra (02.10.1991 tarihinde yürürlüğe girer.

Saygılarımızla İzmir Dedektiflik A.Ş.

Ziyaretçi Yorumları

  Yorum Yapabilirsiniz

  BİLGİLENDİRİCİ ANİMASYON FİLMİMİZ
  Önemli Uyarı

  Dedektiflik.com.tr içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜR CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.  

  Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi Hizmeti Tüm Hakları Saklıdır.

  iz ajans
  WHATSAPP
  ile iletişime geç