SLOVENYA ÖZEL DEDEKTİFLİK YASASI


SLOVENYA ÖZEL DEDEKTİFLİK YASASI

Mevzuata göre Slovenya sınırları dahilinde nasıl Özel Dedektif olunur MESLEKİ AHLAK KURALLARI

Mesleğimin gerektirdiği, Slovenya Cumhuriyeti Dedektifler Odasından emanetime tevcih edilen bu rozeti, halkın bana duyduğu güvenin bir simgesi olarak kabul ediyorum. Dedektiflik faaliyetinin gerektirdiği ahlak kurallarına sadık kalacağım tüm zaman zarfında onu koruyacağım. Seçimim olan bu mesleğin hedef ve ülkülerini yerine getirmeye ve her daim saygı duyulan bir meslek mensubu olarak görev yapmaya her zaman gayret göstereceğim.

DEDEKTİF BEYANI

Dedektifliğin gerektirdiği tüm mesleki vazifeleri en yüksek manevi ve ahlaki standartlarda icra edeceğim ve hiçbir zaman dedektiflik mesleğini ya da bana bir dedektiflik lisansı vererek şahsımı onurlandıran Slovenya Cumhuriyeti Dedektifler Odasını lekeleyecek herhangi bir şeyi bilerek veya kasıtlı olarak yapmayacağım.

Bir dedektif olarak başka dedektiflerin yaptığı işleri yargılamayacak ve diğer dedektif ve dedektiflik firmalarının itibarına leke sürebilecek herhangi bir şey yapmayacağım.

Müşterilerime, kendileri ile bir sözleşme yapmadan önce bir dedektif olarak sahip olduğum imkân ve kısıtlamaları bildirecek ve başarının müphem ya da elde edilmesinin mümkün olmadığı hallerde kendilerine başarı sözü vermeyeceğim.

Sosyal düzen, meşruiyet, ahlak ve dedektiflik meslek ahlakının gerektirdiği herhangi ve bilumum işleri yapacağım.

Karşılıklı yaptığım anlaşmalara yazılı olarak tanzim edilmişler gibi bakacak ve gereğini yapacağım.

Müşterilerime yasa dışı ya da ahlaka aykırı usul ya da işlemler tavsiye etmeyeceğim.

Müşterilerimin mahremiyetine saygı gösterecek, onların bana gösterdiği güvene ihanet etmeyecek ve onların sırlarını kendi sırlarım gibi koruyup gözeteceğim.

Başarı elde etmede başlıca rehberim doğruluk, uzman bilgilerim, vicdanım ve kararlılığım olacaktır.

Başarı elde etmede başlıca rehberim doğruluk, uzman bilgilerim, vicdanım ve kararlılığım olacaktır.

Kabul etmiş olduğum davalarla ilgili bulgularımı (veri, bilgi ve soruşturma sonuçlarını) müşterilerime rapor edeceğim.

Müşterilerime hem lehlerine hem de aleyhlerine olan tüm doğruları olduğu gibi bildireceğim.

Müşterilerime mümkün olan en son ve doğru bilgileri, kendilerince belirlenmiş bulunan mali sınırlar ve süre zarflarında aktaracağım.

Raporlarım mümkün olduğunca doğru, gerçeklere dayanan, hassas ve tam raporlar

olacaktır.

Mahiyetinin kendisi ile geçmişte ya da halen bir iş ilişkisi içerisinde bulunduğum müşterimin çıkarlarına zarar verme ihtimali bulunan bilgileri herhangi başka bir dedektif ile paylaşmayacağım.

Almış olduğum tek bir dava ile ilgili ticari faaliyetimin ve iş görme masraflarımın gerek miktar ve gerekse gösteriş yönünden gerçekçi bir değerlendirmesini yapacak ve, zor durumda olan müşterimin bu durumunu kendi çıkarıma, yapmış olduğum işin kıymeti ve (belgeli) giderlerini aşacak miktarlara çıkartmayacağım.

Her daim mesleki yeteneklerimi, genel kültür ve bilgim ile eğitimi arttırmaya gayret

edeceğim.

Yukarıda beyan etmiş bulunduğun faaliyet ve işlemlerimde hakem sıfatıyla gerekli değerlendirmeleri yapmak üzere Slovenya Cumhuriyeti Dedektifler Odası Onur Kurulunun yetkisini tanıyorum.

NASIL ÖZEL DEDEKTİF OLUNUR

Özel Dedektiflik Faaliyeti hakkında Kanunda özel dedektiflik faaliyetinin özel dedektiflik lisansına sahip yetkili kişilerce yapılabileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu lisans, başvuruda bulunan bir adaya Özel Dedektifler Odasınca aşağıdaki şartlarda verilir:

 1. Aday Slovenya Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır;
 2.  Aday konusunda iki yıllık yüksek okul ya da mesleki yüksek öğretim kurumunu bitirmiş ve yapılan bir bitirme sınavını başarıyla vermiş olmalıdır.
 3. Aday cezaya muhatap edilmesi gereken kasıtlı bir suç işlememiş olmalıdır.
 4.  Aday son iki yıl zarfında İç İşleri Bakanlığı ya da İstihbarat ajansları bünyesinde resmi yetkili sıfatıyla hizmet ifa etmemiş olmalıdır.

Yeterlik sınavı (yukarıdaki paragrafın 2 numaralı maddesinde geçen) Dedektifler Odasından iki, İç İşleri Bakanlığından iki olmak üzere toplam dört delegeden müteşekkil bir sınav komisyonu huzurunda yapılır.

Özel dedektiflik başvurusunda bulunan bir adayın başvuru anında aleyhinde cezaya muhatap kasıtlı suç ithamıyla mahkemeler nezdinde derdest herhangi bir ceza davası bulunması halinde, adayın lisans alma şartlarını karşılayıp karşılamadığına ilişkin karar, söz konusu davadan nihai karar çıkacağı zamana kadar ertelenir.

Kanunda aynen böyle denilmektedir. Ancak, bu yorucu tariflerin ardında daha pek çok şey gizlidir. Özel dedektif olmayı istemek yeterli değildir. Bir özel dedektifin bilmesi beklenen ve sınavda zorunlu tutulan 3,869 maddenin tümünü ya da farklı kanunlardaki bir o kadar maddenin içeriğini kavramak da yeterli değildir. Aynı şekilde ne son derece katı fakat bir o kadar da adil bir sınav komisyonu önünde son derece zorlu bir sınavı vermek ne de en nihayetinde özel dedektiflik lisansı almak yeterlidir. Bunlar sadece özel dedektiflik işine başlamanın ön koşullarıdır.

Ancak özel dedektiflik mesleğinin yüklediği ödev ve vazifeleri etkin ve verimli bir biçimde ifa ettiğiniz takdirde bir özel dedektif olursunuz. Etkin ve verimli olmak için uygun kişisel özelliklere ve kanunda ya da herhangi bir sınav yönetmeliğinde tarif dahi edilmemiş çokça ek yeteneğe ve deneyime ihtiyacınız olur.

Özel dedektiflik faaliyetleri yürütmek isteyen kişinin bir vizyonu, açıkça belirlenmiş hedefleri ve özel dedektif olarak neyi başaracağı hakkında bir fikri olmalıdır. Kişi aynı zamanda işletme mantığına sahip olmalı ve iktisat ve işletme konusunda en azından temel bilgilere vakıf olmalıdır.

Salt özel dedektiflik lisansı aldı ve hizmet arzını kamuya basın yoluyla duyurdu diye müşterilerin geleceğini uman kişi kısa sürenin ardında bunun yeterli gelmediğine idrak edecektir. Ayrıca, halihazırda işini yapmakta olan bir özel dedektifin mesleğe yeni giren bir meslektaşını piyasaya sokması beklentisi de gerçeği yansıtmaktan uzaktır. Bir özel dedektifin işi son derece hassastır ki bu yüzden dedektiflerin çoğunluğu aldıkları talimatları ve çalışmalarında izledikleri yol ve yöntemleri açıklamaz. Genel olarak, “eski kurtlar”, çaylaklar ile çalışmak istemez.

Ne var ki, meslekte verim sadece ihtisas sahalarında engin ve kapsamlı bilgiye, kamu yönetiminden ekonomiye tüm çevrelerde ve tüm meslek gruplarında iyi bağlantıları ve bir ortaklık ağı bulunanlarca elde edilebilir. Özel dedektiflik soruşturmadır ve soruşturma her zaman iyi ortaklarla başlar ve biter. İşe yeni başlayan biri, dolayısıyla, kar amacı güden şirketlerde önemli mevkileri işgal etmeleri halinde tanıdıklarının yardımı ile kolaylıkla iş alabilir.

Bir özel dedektif kılı kırk yarmalıdır. İnsanların psikolojisinden ve ne şekilde tepki vereceklerinden anlamalıdır. Eğer sosyal değil ise, bu işte başarı şansı pek de fazla değildir. İnatçı olmalıdır. Suç bilim konusunda sınav komisyonunun aradığından çok daha fazla bilgiye sahip olmalıdır. Kişilerle yakınlaşma kabiliyeti olmalı ayrıca birinin ne zaman sorulan soruları yanıtlamaya hazır olduğunu ne zaman yalan söylediğini anlayacak derecede sezgili olmalıdır…

Bir özel dedektif mikrofilm fotoğraf tekniklerinden video kayıtlarına kadar tüm görsel kanıt belgeleme teknik ve yöntemlerini ustalıkla kullanabilmelidir. Kanıtları ne şekilde saklayacağını ve belgeleyeceğini ve belli tip soruşturmalarda neyin önem taşıdığını bilmelidir.

Bir Özel dedektifin mesai saateri ya da düzenli maaşı olmaz. İş gününe ya da haftasına bakılmaksızın, bir Noel Arefesinde ya da Yılbaşı Gecesi, bir Pazar günü ya da tatil zamanında gelebilir ve yapılması gerekir. Hala bu ilginç fakat bir o kadar da talepkar faaliyette gelecek gören herkes sınavla ilgili detaylı bilgilerin yanısıra nasıl lisans alındığı hakkında bilgileri Slovenya Cumhuriyeti Özel Dedektiflik Odası’ndan temin edebilir.

Ayrıca mesleğe yeni giriş yapanlar için meslek ihtisas literatüründe bir kısım çalışma yönergeleri bulunmaktadır. 23 Ocak 2003 Tarih 7 Sayılı Resmi Gazete

ÖZEL DEDEKTİFLİK FAALİYETİ HAKKINDA KANUN

ÖZEL DEDEKTİFLİK YASASI

 1. GENEL HÜKÜMLER

Madde 1

Bu kanun özel dedektiflik faaliyeti ile dedektiflik faaliyetinin takip ve denetimine amir şartları düzenler.

Madde 2

Dedektiflik faaliyeti bir serbest meslek olarak dedektiflerce yürütülür. Dedektifler bu mesleklerini ister ferdi olarak isterse bu Kanun hükümleri uyarınca kurulmuş bir dedektiflik şirketi bünyesinde icra edebilir.

Bu Kanunun şahıs olarak hareketli dedektifleri ilgilendiren hükümleri, kanun metnine düşülen açık şerh ile aksi belirtilmedikçe, dedektiflik şirketlerine de aynen uygulanır.

Madde 3

Bu Kanunun konusu dedektiflik faaliyeti, dedektiflere bu kanun tahtında verilen haklar uyarınca bilgi ve istihbaratın toplanması ve aktarılmasından ibarettir.

 1. DEDEKTİFLER ODASI

Madde 4

Slovenya Cumhuriyeti sınırları dâhilinde faaliyet gösterecek dedektiflerin Slovenya Cumhuriyeti Dedektifler Odasına (bundan böyle “Oda”) kayıt yaptırıp üye olmaları zorunludur.

Madde 5

Oda aşağıda sayılan görevleri ifa eder:

 1.  Dedektiflik lisansları vermek ve geri almak,
 2.  İç İşlerinden sorumlu Bakanlık ile mutabakat halinde dedektiflik faaliyetine ilişkin belgelendirme sınav programını, bu Kanunun 8. Maddesinde atıf yapılan bilgi değerlendirme yönteminin yanı sıra tespit etmek.

Oda ayrıca şu hizmetleri yürütür:

 1. 1.               Üyelerinin çalışmalarını izler ve irdeler;
 2. 2.              Bir Mesleki Ahlak Kural Kitabı ile burada yazılı kuralların ihlal edilmesine karşı alınacak tedbirleri belirler;
 3. 3.              Bir dedektifler sicili tutar;
 4. 4.              Tüzüğünde ve milli makamların dikte ettiği hükümlerde belirtilen diğer görevleri

ifa eder;

 1. 5.              Üyelerinin çalışmalarını denetler;
 2. 6.              Madde 14’de belirtilen kimlik kartının dizaynını belirler.

Oda yukarıda 1 Fıkrası, bu maddenin 1 ve 2. bentlerinde belirtilen görevleri, bir kamu kuruluşu gibi ifa eder.

Oda bu Maddenin 1. paragrafında değinilen lisans verme ya da geri alma işlemlerine ilişkin kararları, idari bir usule bağlı olarak verir.

Dedektiflik lisansı için başvuru yapan başvuru sahibi ve bilahare aldığı sıfatla dedektif, bir önceki fıkrada değinilen kararı temyize yetkilidir. Temyiz itirazlarına ilişkin karar, itirazın bildirim tarihini izleyen 30 gün içerisinde İç İşlerinden sorumlu Bakanlıkça alınır.

Lisans verme ya da geri alma usulü dâhilinde verilen karar, alındığı günü izleyen 15 gün zarfında İç İşlerinden sorumlu Bakanlığa tebliğ edilir.

Madde 6

Odanın kamusal yetkilerinin uygulamasında ve diğer görevlerinin ifasında ihtiyaç duyacağı fonlar aşağıdaki kaynaklardan temin edilir:

 •  üyelik abonman ücretleri;
 •  Tüzükle belirlenen diğer görevlerin ifasından elde edilen gelirler.

Üyelik abonman ödemelerinin matrah, miktar ve şekilleri Tüzüğünde Oda tarafından belirlenir.

Madde 7

Oda tüzel kişi niteliğini haiz olacaktır.

Oda bir İç Tüzük belirleyerek bu tüzük içeriğinde teşkilatını, organlarını ve bunların sorumluluk ve yetki sahalarını tespit edecektir.

Oda Tüzüğünün kamu idari görevlerinin ifasına ilişkin kısmına Slovenya Cumhuriyeti Devleti onay verecektir.

III. DEDEKTİFLİK FAALİYETİNİN İCRASI

Madde 8

Dedektifler, müşterileri adına verecekleri dedektiflik hizmetlerine ilişkin yazılı akde ve müşteriden imzalı, bu Kanunun 9. Maddesinde belirtilen bilgilerin toplanması ile ilgili olduğuna dair açıklayıcı şerh içeren, toplanacak bilgilerin amacı ve yetki kapsamını belirleyen vekaletnameye dayalı olarak bilgi toplayacaktır. Dedektiflik faaliyetini icra etmek amacıyla dedektif, aşağıdaki şartları karşılaması kaydı ile, Oda tarafından talebi üzerine verilecek bir lisansa sahip olacaktır:

 1.  Dedektif Slovenya Cumhuriyeti vatandaşı olmalı;
 2. Yüksek okul ya da üniversite ya da dengi yüksek öğretim kurumu mezunu ve dedektiflik belgelendirme sınavını başarıyla vermiş olmalı;
 3. Resen ceza kovuşturması gerektiren bir suçu kasten ve isteyerek işlemekten sabıkalı olmamalı;
 4. Son iki yıl içerisinde İç İşleri Bakanlığı ya da istihbarat ve güvenlik servisleri bünyesinde yetkili memur statüsünde mevki doldurmamış olmalı;
 5. Çok iyi derecede Slovence bilmeli;
 6. Dedektiflik faaliyetini ifa etmek için gereken güvenilirliğe sahip olmalıdır.

Bir önceki madde 2 fıkrasında değinilen bilgi değerlendirmesi, aşağıdakilerden oluşturulacak bir komisyon huzurunda yapılır:

•Odadan iki temsilci,

•İç İşleri Bakanlığından iki temsilci.

Başvuru sahibi, işlediği bir suçtan dolayı hüküm giymiş ve bu hüküm kesinleşmiş ve mutlak hale gelmiş, dolayısıyla da suç işlemekten ötürü dedektifliğin gerektirdiği vasıfları ahlaken karşılayamaz hale gelmiş ise, bu madde 1. fıkrası 6. bendinde belirtilen şartı karşılamaz.

Bir lisans başvurusunda bulunan başvuru sahibi ya da bir özel dedektifin kasten ve isteyerek resen kanuni kovuşturma gerektiren adli bir suç işlemiş olmaktan ötürü bir ceza davasına konu olması halinde, başvuru sahibinin dedektiflik lisansı almaya hak kazanıp kazanmadığına dair karar, söz konusu ceza davası sonuçlanıp kişi hakkında kesin ve mutlak hüküm kurulana kadar geçen süre ile ertelenir.

Madde 9

Dedektif bilgiyi doğrudan doğruya ilgili kişilerden alabileceği gibi, vermeye rıza göstermeleri koşulu ile bu bilgiye sahip başkaca şahıslardan ya da kitle iletişim organlarından, sadece aşağıdaki konularla ilgili ve sınırlı olmak kaydı ile, elde edebilir:

•Kayıp ya da saklanan şahıslar, borçlular, yazarlar ya da isimsiz yazılar gönderen şahıslar, maddi ya da gayrı maddi hasardan sorumlu şahıslar;

•Çalınmış ya da kayıp nesnelerin yerleri;

•Sigorta ya da ferdi tarafların adli ve duruşmalar yolu ile bu gibi haklar konusunda karar almaya yetkili sair makamlar ve kuruluşlar önündeki hak ve yetkilerini tevsik için gereken deliller;

•Rekabet maddesi hükmüne riayet açısından personelin sadakati;

•Tüzel kişilerin icraat ve verimlilikleri;

•Özel davalar yolu ile, failleri aleyhinde açılan davalara konu adli suçlar;

•Adayca belirlenen hak ve yetkiler çerçevesi ile sınırlı kalmak kaydı ile personel

adayları.

Dedektif, yukarıdaki fıkrada belirtilen bilgileri toplarken, kişiye bilginin kişinin istek ve rızası ile verildiğini bildirir.

Dedektif adli suç ve sair zararlı faaliyetlerin önüne geçmek üzere özel ve tüzel kişilere danışmanlık hizmetleri verme hakkını haizdir.

Madde 10

Dedektifin gereği gibi ifası için kayıtlardan belli başlı bilgileri elde etmesini icap ettiren belli bir görevin kabul edildiğine dair kanıta dayanarak, veri tabanı yöneticisi dedektiflere aşağıda sayılan kaynaklardan bilgi aktaracaktır:

•Trafiğe tescilli araç kayıtları, plaka numaraları, mal sahipleri ve araçlara ilişkin

veriler,

•Yerleşik nüfus ya da merkezi nüfus kayıtları: daimi ya da geçici ikamet bilgileri,

•Sigortalı kayıtları: istihdam verileri (işveren, işyeri vb),

•Slovenya gemi ve uçak sicilleri: vasıtalar ve sahipleri hakkında bilgiler.

Dedektifler, kendilerini tevkil eden asilin böyle bir yetkisi var ise, adli ve idari kayıtlara girip bunlarda incelemelerde bulunmaya yetkili olacaktır.

Bu madde kapsamı bilgileri elde etmek amacıyla, talep konusu bilginin doğrudan isnat ettiği şahsa bir önceki madde hükümleri uyarınca şahsı hakkında kendisinden bilgi toplanacağına dair önceden haber verilmesine gerek yoktur. Zira, bu Maddenin 1. fıkrasından elde edilen kanıt bu Kanunun 1. Fıkrası 8. Maddesinde belirtilen yazılı vekaletname beraberinde dedektif ve müşterisi arasındaki akdi teşkil ve bu şekilde takdir edilir.

Madde 11

Bu Kanunun 9 ve 10. maddeleri hükmüne dayanarak elde edilen bilgilerin korunması ve açıklanmasında dedektif, Özlük Bilgilerinin Korunması Yasası hükümlerine uygun hareket eder. Bir önceki Fıkrada bahsi geçen özlük bilgilerinin korunmasının kapsamı ve vasıtaları İç İşlerinden sorumlu Devlet Bakanınca belirlenir.

Madde 12

Dedektif kendisine emaneten verilen tüm hususlarda gizlilik hükmü ile bağlıdır.

Bir dedektifçe müşterisi nam ve hesabına toplanan, işbu Maddenin 9 ve 10. maddelerinde belirtilen veri ve bilgiler birer ticari sır olarak değerlendirilecek ve dolayısıyla üçüncü şahıslara açıklanmayacaktır. Dedektif söz konusu bu gizliliği, müşterisi nam ve hesabına yapmayı taahhüt etmiş olduğu dedektiflik hizmetlerini yapıp tamamlandıktan sonra dahi sürdürecektir.

Görevinin ifası sırasında dedektifin eline resen kanuni kovuşturmayı gerektiren adli bir suça ilişkin bilgi geçmesi halinde dedektif söz konusu bu bilgiyi derhal yetkili makamlara bildirir. Dedektif, sözleşmesi çerçevesinde topladığı herhangi ve her türlü veri ve bilgileri müşterisine teslim edecektir.

Madde 13

Dedektif emniyet güçleri ve adli makamların kanunla ifasına yetkili kılındığı görevleri (özel ve tüzel kişilerden borç tahsilatları gibi) ifa etmeyecektir. Görevlerinin ifasında dedektif kanun hükmü uyarınca eyalet makamlarınca kullanılacak yöntem ve kaynaklara başvurmayacaktır.

Dedektif mahalli ve yabancı menşeli güvenlik kurumları, eyalet makamları ile siyasi partilere herhangi bir hizmet veremez.

Dedektif Ateşli Silahlar Mevzuatı uyarınca ateşli silahlar temin edip taşıyabilir.

Madde 14

Her dedektif Odadan verilme bir dedektif kimlik kartı sahibi olacaktır. Bu kanunla uhdesine verilen yetkilere gönderme yaparken dedektif kendisini ilgili şahsa bu dedektif kimlik kartını göstermek sureti ile tanıtacaktır. Özel Koruma Müfettişi ya da emniyet kuvvetlerine mensup görevlilerce yapılacak talep edilmesi halinde dedektif yeni kimlik kartı çıkartacak, bedellerini tamamen kendisi karşılayacaktır.

Madde 15

Dedektiflik lisansı Oda tarafından aşağıdaki hallerde geri alınır:

•Lisansın verilmesine dayanak teşkil eden bilgi ve delillerin sahte ya da düzmece olduklarının anlaşılması;

•Dedektifin resen kovuşturulan planlı adli bir suçtan dolayı hüküm giymesi ve bu suçundan ötürü altı ayı aşkın süreli hapis cezasına çarptırılması ve söz konusu mahkeme kararının kesinleşerek nihai şekil alması;

•Dedektifin Kanunda düzenlenen şartları yerine getirmez hale gelmesi;

•Dedektifin, dedektif faaliyetini ifa kabiliyetini tamamen ve daimi olarak yitirmesi;

•Sözleşme yapma yetkilerini kaybetmesi;

•Dedektif hakkında dedektifin faaliyetten men edilmesi şeklinde alınan emniyet ya da koruma tedbiri;

•Onursal Tahkim Kurulunun dedektifin sebep olduğu disiplin ihlalinden ötürü lisansının geri çekilmesi gerektiğine dair kesin karara varması.

Lisansın geçerliliği, dedektifin

•vefatı,

•dedektiflik faaliyetine artık devam etmek istemediğine dair yazılı beyanı üzerine

sona erer.

Mahkeme, bu maddenin 1. fıkrası 2. satırında belirtilen nihai sabıka hakkında Odayı resmi görevi dışında bilgilendirir.

Madde 16

Yukarıdaki madde hükmünde belirtilen hallerde, dedektif ya da kanuni temsilcisi lisansı kimlik kartı beraberinde odaya iade edecektir.

 1. II. SLOVENYA CUMHURİYETİ DAHİLİNDE YABANCI DEDEKTİFLERCE DEDEKTİFLİK FAALİYETİ İCRASI

Madde 16a

AB üyesi bir Ülke vatandaşı olup, kendi ülkesinde dedektiflik faaliyetleri yürütme hakkını elde etmiş bir dedektif, bu Kanunda hükme bağlanan şartlar altında, Slovenya Cumhuriyeti sınırları dâhilinde şu faaliyetlerde bulunabilir:

•“Dedektif” sıfatı altında dedektiflik faaliyeti;

•Kendi ülkesinden aldığı ünvan altında dedektiflik faaliyeti;

•Dedektiflik hizmetleri.

Burada geçtiği şekliyle dedektifin kendi ülkesinden kasıt, dedektifin mesleki ünvan altında dedektiflik faaliyetinde bulunma hakkına sahip olduğu ülke olup, söz konusu hak ve ünvan bu ülkenin esasları uyarınca alınmış olmalıdır.

Bu Kanun tahtında AB Üyesi bir Ülke vatandaşı olan dedektif, bu ülkenin esasları uyarınca aldığı meslek ünvanı altında herhangi bir AB Üyesi Ülke dâhilinde dedektiflik faaliyeti gösterme hakkını haiz bir dedektiftir.

Bu Kanunun başka bir AB Üyesi Ülkenin dedektifini ilgilendiren hükümleri aynı zamanda söz konusu AB Üyesi Ülkeden gelme dedektiflik şirketleri ve diğer müşterek dedektiflik faaliyet şekilleri için de aynen geçerlidir.

Madde 16b

AB Üyesi Ülke vatandaşı dedektif, mütekabiliyet esası çerçevesinde, “dedektif’ ünvanıyla, bu ünvanın kendisine sağladığı tüm hak ve mükellefiyetler ile Slovenya Cumhuriyeti sınırları dâhilinde dedektiflik faaliyetleri yürütebilir. Ancak bunun için dedektifin Slovenya Cumhuriyeti hukuk düzeni hakkında bilgisinin sınanması maksatlı sınavı vermiş olmanın yanında işbu Kanunun 8. Maddesi 2 ve 6. bentleri hükümlerinde açıklanan şartları sağlıyor olması şarttır.

Bir önceki paragrafta belirtilen dedektif, dedektiflik lisansı için başvurma anında, vatandaşlık belgesi ile kendi ülkesinde dedektiflik faaliyeti yürütme hakkının bulunduğuna dair belge ile bir önceki paraftaki şartları karşıladığını tevsike yarayacak diğer delilleri ibraz edecektir.

İşbu Kanunun 8. Maddesi 1. paragrafı 2 ila 4. fıkralarında açıklanan kriterlere uygunluk dedektifin kendi ülkesinde geçerli esaslar uyarınca tanzim edilmiş belgeler vasıtasıyla tevsik olunur. Bu belgeler İngilizce ve Slovence dillerine resmi tasdikli yeminli tercümeleri beraberinde ibraz edilecektir.

Dedektifin Slovenya Cumhuriyeti hukuk düzeni ile ilgili bilgi düzeyinin tayini, bu Kanunun 8. Maddesinde değinilen bir komisyon huzurunda yapılır. Oda, İç İşlerinden sorumlu Bakan ile birlikte, dedektiflik sınav programının yanı sıra Slovenya Cumhuriyeti Hukuk Düzeni konusunda bilgi tayini kapsam ve yöntemlerini belirler.

Oda, İç İşlerinden sorumlu Bakanlığın da onayıyla, bu maddenin 1. paragrafında belirtilen dedektife, bu kanun uyarınca bir dedektifin sahip olması lazım gelen tüm hak, yetki ve sorumlulukları beraberinde “dedektiflik” ünvanı ile işbu Kanunun 14. maddesi hükmü uyarınca dedektif kimlik kartı verecektir.

Madde 16c

AB Üyesi Ülke vatandaşı dedektif, kendi ülkesinde dedektiflik faaliyeti icra etme hakkı bulunduğuna dair kanıt göstermesi halinde, Slovenya Cumhuriyeti sınırları dâhilinde kendi ülkesinden aldığı mesleki ünvan altında dedektiflik faaliyeti yürütebilir.

Dedektif bir önceki maddede yaptığı başvuru ekine vatandaşlık belgesi ile kendi ülkesi ya da herhangi başka bir ülkede mukim bir Dedektifler Odası ya da Dedektif Derneğinde olması muhtemel üye kaydının bildirimi ya da kanıtını takar ve hep birlikte ibraz eder.

Bu Maddenin 1. ve 2. paragraflarında belirtilen kanıtın İngilizceye ve Slovenceye yapılmış resmi yeminli tercümeleri beraberinde verilmesi esastır.

Oda dedektiflik faaliyetinin başladığını dedektifin vatandaşı olduğu ülkenin yetkili makamına bildirir.

Bu maddenin 1. paragrafında adı geçen dedektif, dedektiflik faaliyetini fiilen ve daimi esasta, kendi ülkesinde konuşulan resmi dil ya da dillerden birinde, ülkesinde kendisini tescil eden makamı da belirtmek suretiyle kendi ülkesinden aldığı meslek ünvanı ile yürütecektir.

Madde 16d

Bu Kanunun 16b Maddesinde adı geçen dedektifin Odada üyelik kaydı bulunması mecburi olup, dedektifin ayrıca oy kullanma, Odanın idari organlarına seçilip Odanın faaliyetlerinde Oda Tüzüğü uyarınca aktif rol alma hakları bulunur.

Oda, bu Kanunun 23. Maddesinde belirtilen kayda, bu Kanunun 16b ve 16c maddeleri hükümlerinde belirtilen dedektifi tescil eder.

Madde 16e

AB Üyesi vatandaşı olup, kanunun 16b ve 16c maddelerine dayanarak yabancı dedektifler siciline kaydedilmemiş dedektif, bu Kanunun 9. maddesi uyarınca yürütülmesine cevaz verilen dedektiflik faaliyeti kapsamına giren belli dedektiflik faaliyetlerini yürütebilir.

Bir önceki paragrafta belirtilen dedektif, tek başına faaliyete başlamadan önce keyfiyeti İç İşlerinden sorumlu Bakana yazı ile bildirecek ve kendi ülkesinin yetkili makamından aldığı sicil kayıt suretini, müşteri tarafından kendisine verilen vekaletnamesi beraberinde ibraz edecek; bu Kanunun 16b Maddesi 2 ve 3. paragrafları dedektifin durumuna mukayese esasında tatbik edilecektir. Bildiriminde dedektif ikametgâh adresini belirleyecek ya da Slovenya Cumhuriyeti sınırları dâhilinde posta tebligatı için bir temsilcilik adresi tayin edecektir.

Bir önceki paragrafta yapılan bildirim ve sunulan delillere dayanarak İç İşlerinden sorumlu Bakanlık bu maddenin 1. paragrafında adı geçen dedektife tek başına dedektiflik faaliyetine başlama bildirimi alındı tasdiknamesi verecek ve keyfiyete ilişkin olarak Odaya yazılı ihbarda bulunacaktır.

Özel Koruma ya da Emniyet Müdürlüğü Müfettişinin talebi üzerine, bir önceki paragrafta belirtilen dedektif bu Kanunun 9. maddesi uyarınca yürütülmesine cevaz verilen dedektiflik faaliyetinin kapsamına giren tek başına detektiflik faaliyetini yürütme hakkına sahip olduğuna dair belge ibraz etmek durumundadır.

Madde 16f

Bir önceki maddede adı geçen dedektif, Slovenya Cumhuriyeti sınırları dâhilinde tüm dedektifler için geçerli olmak üzere yürürlüğe konmuş meslek icra kurallarına harfiyen uyacaktır. Tek başına hareketle yürüttüğü dedektiflik faaliyeti sırasında 16e maddesinde belirtilen dedektif kendi ülkesinden aldığı meslek ünvanını bu ülkenin resmi dilinde ya da dillerinden birinde, kendi ülkesinde dedektiflik faaliyeti yürütmesine muvafakat eden meslek kuruluşunu belirterek kullanacaktır.

Madde 16g

AB Üyesi olmayan başka bir ülkeden gelen dedektifler, fiili mütekabiliyet olmak kaydı ile, Slovenya Cumhuriyeti sınırları dâhilinde belirli bir kuruma bağlı ya da tek başına dedektiflik faaliyeti yürütebilir.

 1. III.DEDEKTİFLİK ŞİRKETLERİ

Madde 17

Dedektiflik şirketleri, Şirketler Mevzuatı hükümlerine uygun olarak şahıs şirketi tasnifi ile kurulan tüzel kişiliklerdir. (bundan böyle kısaca “Dedektiflik şirketi” adıyla anılacaktır)

Madde 18

Dedektiflik şirketlerinin kuruluşu ve işleyişine ilişkin esaslar, bu Kanunda aksi hükme bağlanmadığı sürece, şirketler mevzuatı uygulama yönetmeliklerinde kayıtlı şartlara göre tayin edilir.

Madde 19

Bir dedektiflik şirketinin faaliyeti dedektiflik mesleğinin ifası kapsamı ile sınırlıdır.

Dedektiflik şirketinin asgari bir ortağının Odadan tanzim edilme dedektiflik faaliyet lisansına sahip olmalıdır. Dedektiflik şirketinin mesleki faaliyeti dedektif olmayan bir kişinin sevk ve idaresine emanet edilemez. Dedektiflik şirketinin faaliyetleri ancak dedektiflik faaliyetinde bulunma yetkisi ihdas eder geçerli bir lisansa sahip dedektif eliyle yürütülebilir.

Madde 20

Bir dedektiflik şirketinin adli sicile kayıt başvurusu, Odanın onayı ile olacaktır.

Onayın verilmesi ancak kanunla tesis edilen dedektiflik şirketi kuruluş ve işleyişine ilişkin şartların tamamı sağlanmadığı takdirde reddedilebilir.

Bu Maddenin 1. paragrafında bahsi geçen onay, Odanın Tüzüğünde belirlenmiş en üst yönetim organınca verilir. Başvuruda bulunanın ilk müracaat tarihinden itibaren geçecek iki ay zarfında hiçbir yanıt almaması halinde bu onay verilmiş kabul edilir.

Madde 21

Dedektiflik şirketi teşkilat ve işleyişine ilişkin belli şartların bu Kanuna uygun düşmemesi halinde, dedektiflik şirketi tasfiye edilir.

Yukarıdaki paragrafta yazılı sebepler ile bir dedektiflik şirketinin tasfiyesi, şirketin ortakları ya da Odanın teklifi üzerine mahkeme tarafından tespit edilir. Dedektiflik şirketinin tasfiyesine ilişkin karar ittihazında bulunmazdan önce mahkeme dedektiflik şirketine bu Kanun hükümlerine riayetin gereklerini harfiyen ve eksiksiz yerine getirmesi için altı ayı geçmeyecek bir süre verir.

 1. IV. TEFTİŞ

Madde 22

Bu kanunun ve hükümlerinin uygulamasının teftişi, İç İşlerinden sorumlu Bakanlığın sorumluluğundadır.

•İç İşlerinden sorumlu Bakanlık bünyesinde teftişler, Özel Koruma Müfettişlerince (bundan böyle “Müfettiş”) yürütülür.

•Müfettiş denetimini dilediği gibi yürütür, yetkili olduğu karar ve sonuçları idari usul çerçevesinde verir.

•Müfettiş dedektiflik faaliyeti sahasını ilgilendiren hükümlerin uygulamasını bağımsız olarak denetler; bunu yaparken müfettiş:

•Dedektiflik lisanslarının varlığı ve geçerliliklerine bakacak;

•Dedektifin tutmakla mükellef olduğu defterlerin varlığını ve maddi şekillerini kontrol edecek;

•Yasaklanmış faaliyetlerle ilgili soruşturmalar yürütecek;

•Dedektifin bir dedektiflik faaliyetinin ifası sırasında ya da bununla bağlantılı olarak elde ettiği bilgiler ile ilgili bilgi güvenliğine ilişkin sorgulamalar yapacak;

Teftiş ve muayenelerini yürütürken, devlet makamları ve kuruluşları ile amme idaresine mahsus teşkilatlarla işbirliği yapacaktır.

Dedektiflik faaliyeti alanında yapılacak teftiş ve muayenelerde takip edilecek yöntemler İç İşlerinden sorumlu Bakanlıkça belirlenir.

Madde 22a

Müfettiş herhangi bir sosyal alanda ya da hukuk alanında yüksek okul ya da üniversite mezunu, asgari beş yıllık fiili çalışma deneyimine sahip ve Müfettişlik meslek sınavını başarı ile vermiş olacaktır. Müfettiş teftiş kontrollerinde bulunma yetkisini İç İşlerinden sorumlu Bakanlıkça tanzim edilen resmi kartı ile gösterecektir. Bu resmi kartların tanzimine tatbiki şekil ve usul esasları İç İşlerinden sorumlu Bakanlıkça belirlenir. İç İşlerinden sorumlu Bakanlık ayrıca Müfettişlik meslek sınavının kapsamı ve veriliş yöntemini de belirler.

Madde 22b

Teftiş kontrollerine amir işbu Kanunla hükme bağlanan genel yetkilerinin yanında, Müfettiş aşağıdaki şu hak ve ödevlere sahiptir:

•Dedektiflik faaliyetlerinde görülen eksik ya da usulsüzlüklerin giderilmesine ilişkin bir son gün tarihi belirleyip uygulamak;

•Dedektifin kanunla belirlenen şartlara riayette kusur etmesi ya da belirli bir süre zarfında tespit edilen usulsüzlük ya da eksiklerini gidermede kifayetsiz kalması halinde, bu dedektife verilen lisansın iptalini istemek;

•Oda bünyesinde Disiplin sorumluluğu tespit prosedürü başlatma talebinde bulunmak;

•Yetkili makamca belli başlı tedbirlerin alınmasını talep etmek;

•Bu kanun ile düzenlenen hallerde mahallinde tespit cezası uygulamak ya da bu Kanun uyarınca ihlal prosedürünün çalıştırılmasına yönelik talepte bulunmak;

•Resen takibat gerektiren adli suçlarla ilgili olarak yetkili makamlara suçla ilgili bilgi ibraz etmek.

Yukarıdaki Paragrafın 1. satırında belirtilen Müfettişçe verilen karara karşı, bu Kararın ilgililerine tebliğ tarihinden itibaren geçecek 15 günlük süre zarfında İş İşlerinden sorumlu Bakana bir temyiz itiraz dilekçesi verilebilir. Temyiz itirazına ilişkin dilekçeli müracaatın tarafından tebellüğ edilmesini izleyen 30 gün zarfında İç İşlerinden sorumlu Bakan konuya ilişkin bir karar verecektir.

 1. V.KAYITLAR

Madde 23

Oda tarafından tutulup muhafaza edilecek kayıtlar şunlardır:

Slovenya Cumhuriyeti vatandaşı dedektiflerin kayıtları;

Yabancı ülke vatandaşı olup, “dedektif’ sıfat ve ünvanı altında Slovenya Cumhuriyeti sınırları dâhilinde dedektiflik faaliyeti yürütme hakkına sahip dedektiflerin kayıtları;

Yabancı ülke vatandaşı olup, kendi ülkelerinden aldıkları sıfat ve ünvan altında Slovenya Cumhuriyeti sınırları dâhilinde dedektiflik faaliyeti yürütme hakkına sahip dedektiflerin kayıtları.

Oda, İç İşlerinden sorumlu Bakanlığın yazılı talebi üzerine, dedektif kayıtlarından temin edeceği bilgileri Bakanlığa teslim eder.

Madde 24

Dedektif kayıtları şu bilgileri içerecektir:

•Dedektifin adı ve soyadı;

•Gün ay yıl şeklinde doğum tarihi ve yeri;

•Tabiiyeti;

•Daimi ya da geçici ikametgâh adresi;

•Öğrenim durumu;

•Mesleği;

•Çalışma bilgileri;

•Sahip olduğu lisansın tarih ve sayısı;

•Sahip olduğu dedektif kimlik kartının tarih ve sayısı;

•Lisans geri alınma tarihi;

•Dedektif kimlik kartı geri alınma tarihi.

Kendi ülkelerinde elde ettikleri meslek ünvanı ile dedektiflik faaliyeti yürütme hakkı bulunan yabancı ülke vatandaşı dedektiflerin kayıtları, bir önceki paragraf 1 ila 7 numaralı bentlerinde sayılan verileri, lisans numarası ile lisansı ve dedektif kimlik kartını tanzim eden makama ilişkin bilgileri içerir.

Madde 25

Yukarıdaki Maddeden elde edilen bilgiler doğrudan doğruya ilgilendirdikleri şahıslardan toplanır.

Bu maddenin yukarıdaki ilk paragrafı hükümleri uyarınca toplanan ve bu Kanunun uygulaması kapsamına girmeyen özlük bilgilerinin toplanması ve aktarımı işlemleri üzerinde Özlük Bilgilerinin Korunması Kanunu hükümleri amirdir.

Madde 26

Dedektiflerce aşağıdaki şu kayıtlar tutulacaktır:

•Dedektiflik hizmet sözleşmeleri kaydı;

•Toplanan bilgilerin kaydı;

•Dosyasına ibraz edilen suç bilgilerinin kaydı.

Madde 26a

Bu Kanunun bir önceki Maddesinde belirtilen kayıtlar şu bilgileri içerecektir:

•müşteri bilgileri (ad, soyadı, fiziki şahıs ya da firmanın ikametgâh adresi ile tüzel kişiliğin merkez adresi); dedektiflik hizmetleri sözleşmesi ile ilgili bilgiler (Sözleşmenin seri numarası, tanzim tarihi, ifa tarihi); bilgi toplaması yapılan alan (bilgi toplaması yapılan alan bu kanunun 9. maddesinde belirtildiği şekilde şerh düşülerek, dedektiflik hizmetinin tarifi ya da sözleşmenin konusu ile birlikte açıklanacaktır), yetki bilgileri (yetki belgesinin seri numarası, tanzim tarihi ve ihdas ettiği yetkilerin kapsamı); sözleşmenin ifa tarihi;

•Toplanan bilgilere ilişkin kayıtlar; toplanan bilgilerin nevi (toplanan bilgilerin alanı, münferit bilgilere ilişkin veriler); bireyle ilgili bilgiler (ad, soyadı, daimi ya da geçici ikametgâh adresi); tüzel kişilik bilgileri (tüzel kişiliğin firma ünvanı ve merkez işyeri adresi); belli bilgilerle ilgili diğer veriler.

•Dosyaya sunulmuş suç bilgilerine ilişkin kayıtlar; resen takibat gerektiren adli suçlara ilişkin suç bilgileri verileri (tebellüğ eden, bilginin veriliş tarihi); adli suça ilişkin elde bulunan bilgiler.

Madde 26b

Şahıslar bu Kanunun 26. maddesinde belirtilen kayıtlarına, bu kayıtlar oluşturulur oluşturulmaz göz atmaya yetkilidir. Dedektif, bu kayıtları teftiş için, talepleri üzerine Odaya ya da İç İşlerinden sorumlu Bakanlığa teslim eder.

Oda ve İç İşlerinden sorumlu Bakanlık bu Kanunun 26. Maddesi uyarınca temin ve ibraz edilen özlük bilgilerini, kanuna uygun olarak korur ve bu Kanun uyarınca yürütülecek bir teftiş sırasında kullanabilir.

Madde 26c

Kayıtlardan çıkma münferit verilerden;

•Bu Kanunun 26. Maddesi 1. fıkrasında belirtilen kayıtlardan elde edilenler, sözleşmenin ifa ediliş tarihinden itibaren beş yıl süre ile,

•Bu Kanunun 26. Maddesi 2. fıkrasında belirtilen kayıtlardan elde edilenler, sözleşmenin ifa ediliş (ikmal) tarihine kadar,

•Bu Kanunun 26. maddesi 3. fıkrasında belirtilen kayıtlardan elde edilenler ise kesin suç bilgileri dosyasına ibraz edildikten itibaren geçecek beş yıl süre ile muhafaza edilir.

Yukarıdaki paragrafta belirtilen süre tahditlerinin dolmasını müteakip dedektif bu kayıtları arşive koyar, toplanan bilgi kayıtlarından çıkma verileri sözleşmenin ifası ve dolayısıyla ikmali tarihinde müşteriye teslim edilmek üzere saklar.

Madde 27

Özlük bilgileri münferit dedektiflik lisanslarının geri alınma tarihlerine kadar kayıtlarda tutulur.

Bu tarihten sonra Madde 24’te bahsi geçen kayıtlar yalnızca dedektifin adı ve adresi ile dedektiflik lisansının geri alınmasına ilişkin verileri içerecektir.

VIII. CEZAİ HÜKÜMLER

Madde 28

Dedektif:

 1. Bir müşteri ile yazılı bir akit yapmaksızın ya da kendisine bir müşterisince verilme yazılı vekaletname gıyabında dedektiflik faaliyeti yürütecek olursa (Madde 8, 1. Paragraf);
 2. Toplamaya yetkili olmadığı bilgiler toplarsa (Madde 9, 1. Paragraf);
 3.  Bilgiyi talep ve tahsil ettiği kişiye bilginin kendi rızası ile alındığını bildirmezse (Madde 9, 2. Paragraf);
 4. Bilgileri İç İşlerinden sorumlu Bakanlıkça belirlenen kapsam ve şekilde emniyete almakta kusur işlerse (Madde 11, 2. Paragraf);
 5. Elde ettiği bilgileri ticari ya da bir meslek sırrı gibi korumaya almazsa (Madde 12, 1 ve 2. paragraflar);
 6. Bu Kanunun 13. Maddesi hükmüne aykırı davranışta bulunursa;
 7. Dedektif kimlik kartını göstermek suretiyle kendisini tanıtmazsa (Madde 14);
 8. Tutması kanunla zorunlu kılınmış kayıtları tutmazsa (Madde 26), asgari 150,000 SIT para cezasına çarptırılır.

Yukarıdaki Paragrafın 1, 2, 5, 6 ve 8’inci fıkralarında belirtilen ihlaller ayrıca dedektifin dedektiflik faaliyetinden 3 ay ile 1 yıl arasında değişen sürelerle men edilmesine yol açabilir.

Dedektif, aşağıda sayılan ihlaller için mahallinde defaten ve nakden ödenmek üzere 100.000 SIT tutarında para cezasına çarptırılır:

 1. Görevinin ifası sırasında bilgisine vakıf olduğu, resen savcılıkça kovuşturmayı gerektiren bir adli suç hakkında yetkili mercilere bilgi vermezse (Madde 12, 3. Paragraf);
 2. Müfettiş tarafından tespit edilen usulsüzlükleri süresinde gideremezse (Madde 22b, 1. Paragraf, 1. Satır);
 3. Müfettişin talep edeceği kayıtları Odaya teslim etmezse (Madde 26b, 2.

Paragraf).

Dedektiflik lisansı olmaksızın dedektiflik hizmeti verenler asgari 100.000 SIT para cezası ile cezalandırılır (Madde 8, 1. Paragraf).

Bu Kanunun III A Bölümü hükümlerine aykırı olacak şekilde dedektiflik hizmetleri veren yabancı ülke vatandaşı detektifler asgari 100.000 SIT para cezası ile cezalandırılır.

Özel Dedektiflik Yasası (Slovenya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi Sayı 32/94) aşağıdaki şu geçici ve son hükümleri içermektedir.

VIII. GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

Madde 29

Dedektiflik faaliyetinde bulunmak üzere tescil olunan şirketler teşkilat ve işleyiş esaslarını bu Kanunda öngörülen şekil paraleline çekecek ve bu Kanunda gerekli görülen tüm lisansları bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren geçecek bir yıl zarfında temin edecektir.

Madde 30

Oda, bu kanunun yürürlüğe girmesini izleyen bir yıllık dönem zarfında bu Kanunun tesis ettiği hükümler uyarınca kurulacak ve bu kuruluşu izleyen altı aylık süre zarfında bilgi düzeyi değerlendirme programını, mesleki ahlak kurallarını, dedektiflik kimlik kartının şekil ve dizaynını tespit edecek ve bu Kanunun 5. Maddesinde belirtilen kayıtları oluşturacaktır.

Oda faaliyetine başlamadan önce, bu Kanunun 5. Maddesi 2. Paragrafı 3, 5 ve 6. fıkralarında sayılan görevleri İç İşleri Bakanlığınca yürütülecektir.

Madde 31

Bu Kanun Slovenya Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde yayınlanma tarihini izleyen on beşinci gün itibarıyla yürürlüğe girer.

Özel Dedektiflik Yasasında Tadil Yapılmasına ilişkin Kanun (Slovenya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi Sayı 96/2002) aşağıdaki şu geçici ve son hükümleri içermektedir.

VIII. GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

Madde 20

Özel Dedektiflik Kanununun uygulamasını denetleyen İç İşlerinden sorumlu Bakanlık yetkilileri müfettişlerin atanma tarihlerine kadar bu görevlerini sürdürecek, ancak, söz konusu görevlerin süresi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 2 yıllık süreyi aşmayacaktır.

Bu Kanunun 22a Maddesi 2. Paragrafı hükümleri tanzim edilene kadar müfettişler kendilerini İç İşlerinden sorumlu Bakanlıkça verilecek bir vekaletname ile tanıtacaktır.

Slovenya Cumhuriyeti Dedektifler Odası bu kanunun yürürlüğe giriş tarihini izleyen toplam altı aylık süre zarfında iç tüzüğü ile tabi olduğu diğer kanunları bu Kanuna uyarlayacaktır.

Bu kanunun 11. Maddesi 2. Paragrafı, 22. Maddesi 5. Paragrafı ile 22a Maddesi 2 ve

 1. Paragrafları, kanunun yürürlük tarihini izleyen 6 ay içerisinde İç İşlerinden sorumlu Bakanlıkça çıkarılır.

Madde 21

Bu Kanunun 2. Maddesi hükümleri kanunun yürürlük tarihinden itibaren geçecek on ikinci aydan itibaren tatbik edilecektir.

Bu kanunun yabancı ülke vatandaşı dedektiflere atıf yapılan 16a ila 16e Maddeleri ile 23. Maddesi 2 ve 3. satırları hükümleri Slovenya Cumhuriyetinin Avrupa Birliğine katılma tarihinde yürürlüğe girecektir.

Madde 22

Bu Kanun Slovenya Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde yayınlandığı tarihi izleyen on beş günün sonunda yürürlük kazanır.

Slovenya Cumhuriyeti Millet Meclisi Başkanı

Saygılarımızla İzmir Dedektiflik A.Ş.

Ziyaretçi Yorumları

  Yorum Yapabilirsiniz

  BİLGİLENDİRİCİ ANİMASYON FİLMİMİZ
  Önemli Uyarı

  Dedektiflik.com.tr içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜR CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.  

  Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi Hizmeti Tüm Hakları Saklıdır.

  iz ajans
  WHATSAPP
  ile iletişime geç